Sælg din andel

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed skal du først opsige dit lejemål. Følg de enkelte punkter først 1., 2., osv. Læs denne side grundigt igennem og kom ned i kontortiden ved evt. spørgsmål. Det tager typisk 3-4 mdr. at genneføre en overdreagelse, så kom ned i kontortiden og tal med bestyrelsen i god tid.

Opsigelse af lejlighed

Opsigelse af din lejlighed træder først i kraft når du har alle papirer til lejligheden i orden, dvs. du kan ikke aflevere din skriftlige opsigelse før alle papirer til lejligheden er i orden. Disse papirer er:

 1. Gennemgang af lejlighedens el-installationer ved foreningens elektriker (se pkt. 1).
 2. Eventuelle ibrugtagningstilladelser fra Københavns Kommune, fx nyt bad, brusekabine, forsænkede lofter, nedrevet væg/nyopsat væg m.v. 
 3. Eventuel gennemgang af vandinstallationer ved foreningens blikkenslager, hvis du ikke har dokumentation for at installationerne følger Sbi-anvisningerne og er udført af en autoriseret vvs-installatør. Henvend dig først til bestyrelsen.

Flytte sammen

1. Hvis man ønsker at flytte sammen med sin kæreste eller ven og denne skal være medejer kan man gøre følgende.

Hvis den ene ejer andelen og hvis kæresten flytter ind kan denne komme andelsbeviset som med-andelshaver ved at underskrive en blanket som kan revirers ved Andelsbo. Det er ikke et krav, at der sker  vurdering, el-eftersyn mv. Blanketten skal påtegnes af bestyrelsen med deres godkendelse nederst på blanketten som accept af personen indtræder i foreningen.

2. Hvis man som kærester / venner ønsker at flytte fra hinanden, og man derved skal dele ejerskabet af andelen kan man gøre følgende.

Her kontakter man også Andelsbo og får tilsendt en blanket til udtræden. Den skal udfyldes og underskrives af de to andelshavere og påtegnes af bestyrelsen med deres godkendelse nederst som accept af, at den ene andelshaver udtræder. Heller ikke her sker der vurdering mv., hvis de 2 kan enes om at dele i mindelighed.

Den tilbageværende andelshaver overtager ansvaret for hele andelsboligen, og  hæfter for fejl og mangler ved et senere salg. Medlemsskabet og ejerforholdet bliver rettet, også på andelsbeviset (hvilket udføres på Adelsbos kontor). Når Andelsbo har den underskrevne blanket, og banken/panthaver skriftligt har tiltrådt, at der nu kun er en andelshaver, der hæfter for evt. lån, som derved skal indfris.

1. Du ringer til foreningens elektriker for el-tilsyn

Du aftaler selv tid med elektrikeren. Vær opmærksom på, at evt. el-udbedringerne og forbedringer ikke nødvendigvis skal varetages af foreningens elektriker ( - se under foreningens håndværkere). Det er kun den endelige vurdering af elinstallationer mv. som foreningens elektrikker skal forestå.

Vær opmærksom på at i enkelte lejligheder har ledninger mm. været i så dårlig stand, at det har krævet flere ugers arbejde at få lejligheden i lovlig stand.

Du er ansvarlig for lejlighedens stand derfor pålægges udgifterne til el-arbejdet dig. I vurderingsrapporten vil den del af arbejdet som ikke er decideret lovliggørelse og nødvendig vedligeholdelse, indgå som en forbedring.

Hvis al el er lovligt, dækker foreningen udgifterne til dette tilsyn. Du beder elektrikeren om at sende regningen for arbejdet til bestyrelsen.

 
2. Du skriver en opsigelse til bestyrelsen

Når du – efter de ovennævnte punkter er opfyldt - opsiger du din lejlighed, skriver du under på at alt i din lejlighed er i orden og derved klar til at blive vurderet. 

Opsigelsen skal indeholde følgende:

 1. Dit navn, cpr-nr., adresse, telefonnummer og /eller mobilnummer og e-mailadresse. 

 2. Den dato du ønsker at opsige din lejlighed fra; dette kan tidligst være den 1. i den følgende måned. 

 3. Evt. kopi af gennemgangen af vandinstallationerne. 

 4. Vurderingstidspunkt. Skriv datoer og tider på dagen hvor det vil passe dig bedst at få vurderet lejligheden. 

 5. Navn, cpr-nr., adresse, telefonnummer og /eller mobilnummer og e-mailadresse på den du indstiller, jf. indstillingsretten i foreningens vedtægter § 13 (se også pkt. 4).

 6. Når du med din skriftlige opsigelse har erklæret at alle papirer er til stede til en vurdering, kontakter bestyrelsen foreningens vurderingsmand og aftaler en dag og tidspunkt for vurderingen. Bestyrelsen ringer til dig når vi har en aftale med vurderingsmanden. Der skal ved vurderingen være mindst én fra bestyrelsen tilstede. Typisk vil dette bestyrelsesmedlem være din kontaktperson ved de følgende trin i overdragelsesprocessen.

​Opsigelsen skal bære din underskrift og lægges i bestyrelsens postkasse i opgang 5, samt sendes til bestyrelsnsmail peterfabersgade519@gmail.com til orientering. 

 
3. Din lejlighed vurderes 

Du laver en opgørelse over de forbedringer du selv har udført i lejligheden.

Hvis du har lavet forbedringer, er det i din egen interesse at finde dine kvitteringer frem for at godtgøre dine udgifter. Men det er vurderingsmanden alene, der værdisætter dine forbedringer.

Det er meget vigtigt, at du kan fremvise dine evt. ibrugtagningstilladelser til vurderingsmanden og bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen kontrollerer at du har vedligeholdt foreningens installationer og vinduer efter forskrifterne, jf. bestyrelsens seneste beretning fra generalforsamlingen.

Det er vurderingsmanden (Flemming Larsen - (Larsen og Søndergaard)) alene der laver vurderingen. Han fremsendes en kopi til bestyrelsen og dig efter 2-3 uger. Indsigelsesret over for vurderingen er en uge. Hvis der er ændret i vurderingen, får du herefter den endelige vurdering.

Når lejligheden er vurderet, kan du ikke udføre noget arbejde i lejligheden, dvs. du kan ikke udbedre evt. mangler som vurderingsmanden har fundet.

Vurderingen skal såfremt lejligheden ikke er solgt fornyes efter 6 mdr. hvilket kan ske for en pris på 2-3000 inkl moms (kan være efterreguleret). Det betinges af at genvurderingen alene indeholder en besigtigelse og evt. en ren regulering af forbedringerne grundet et kalenderårsskifte. Såfremt vurderingen er mere end et år gammel og der ikke har fundet genvurdering sted efter 6 mdr. hhv. 12 mdr. er der tale om en ny vurdering til fuld pris.

 

4. Lejligheden bliver udbudt på ventelisterne
Du har ret til at indstille en køber til den ledigblevne lejlighed (jf. vores vedtægter § 13), derfor skal du samtidig med din opsigelse aflevere navn og adresse på den person du indstiller.

Ifølge vores vedtægter skal enhver lejlighed der sættes til salg, først udbydes på den interne venteliste.

Alle i foreningen er på denne liste; øverst står de personer der var optaget på den gamle venteliste, dernæst dem der har boet længst i deres nuværende lejlighed.

Den opsagte lejlighed vil blive udbudt på den interne venteliste når vurderingen foreligger. I praksis foregår dette ved opslag på vores hjemmeside www.peterfabersgade.dk. I den forbindelse kan andelshavere altid aflevere en seddel til bestyrelsen med et tilbud på hvad de vil give for den udbudte andelslejlighed. Sælger vil så have mulighed for at kontakte de andelshavere der har afgivet tilbud, hvis lejligheden ikke bliver solgt til den først udbudte pris.

Ønsker en andelshaver at overtage din lejlighed, kan du indstille én til overtage den herved ledigblevne lejlighed.

Hvis der efter 1 uge ikke er nogen på den interne venteliste der ønsker lejligheden, har sælger ret til selv at forsøge at få lejligheden solgt (”egen indstillingsret”). Lykkes det ikke, kan foreningen udbyde lejligheden på den eksterne venteliste (aktuelt lukket for optag). Ønsker heller ingen her at overtage lejligheden, er det (igen) sælgers eget ansvar at få solgt lejligheden.

Hvis du vælger at sælge via en ejendomsmægler, ønsker bestyrelsen besked herom.

Fra din skriftlige opsigelse til lejligheden kan overdrages, kan der gå op til 3 måneder - naturligvis længere tid hvis der ikke er nogen som umiddelbart ønsker at købe din lejlighed.
 
 
5. Overdragelsen (underskrivelse af købsaftale)

Når der er fundet en køber til din lejlighed og bestyrelsen har modtaget de relevante oplysninger, modtager du og køber overdragelsespapirerne. 

Du skal huske at medbringe dit andelsbevis - uden det kan købsaftalen ikke underskrives. Er andelsbeviset bortkommet, skal det gamle mortificeres (=annulleres), og sælger skal betale for et nyt.

Både køber og sælger skal være til stede ved underskrivelsen af papirerne. 

Hvis der står to personer på andelsbeviset, skal begge sælgere være mødt. Hvis der kun er mødt én, skal han/hun medbringe en fuldmagt fra den anden, ellers kan papirerne ikke underskrives. Det samme gælder, hvis der er to købere.

Ofte begynder man med at gå op i lejligheden for at se om alt er som nævnt i vurderingen. 

Selve købsaftalen bliver gennemgået af bestyrelsesmedlemmet. Efterfølgende skriver du og køber under på tre eksemplarer af købsaftalen samt vurderingsrapporten.

I købesummen tilbageholdes kr. 25.000 i ca. en måned. Hvis køber vil gøre indsigelse om fejl og mangler, skal dette ske skriftligt inden ca. 14 dage til såvel bestyrelsen som administrator. Bestyrelsen afgør i sådanne tilfælde om der fortsat skal ske tilbageholdelse.

I købesummen tilbageholdes yderligere kr. 1.000 til varmeregnskab samt kr. 2.000 til vaskepoletter. 

Bestyrelsesmedlemmet underskriver andelsbeviset, og det sendes til administrationen sammen med en kopi af de to underskrevne købsaftaler. 

Ønsker køber at overtage løsøre, afregnes dette kontant inden underskrivelsen i overværelse af bestyrelsesmedlemmet. 

Du aftaler med køber en dato og tidspunkt for overdragelse af nøgler og aflæsning af el og gas.

 

6. Overtagelse af lejlighed og overdragelse af nøgler

Dette kan ske uden bestyrelsens mellemkomst.

Husk: 

 1. Kælderrummet skal være helt tømt og fejet. Er det ikke påtalt for bestyrelsen (se nedenfor), hæfter den nye andelshaver. 

 2. I aflæser el og gas og afregner direkte med det pågældende forsyningsselskab. Afregning af varme sker når varmeregnskab foreligger.

 

Lovmæssigeforhold

Ifølge ”lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.” kap. 2 , § 6 har en køber af en andelslejlighed fortrydelsesret i 6 hverdage (lørdag regnes ikke som en hverdag) fra sidste underskrift på købsaftalen, §8 stk. 1. 

Ifølge lovens § 7 stk. 2 kan en køber tilbagekalde et tilbud om køb så længe tilbuddet ikke er accepteret af sælger. 

Udnyttelse af fortrydelsesretten medfører ifølge lovens §11, at køber skal betale en godtgørelse til sælger 1% af købesummen. 

Køber skal senest 8 dage inden overtagelsesdatoen indbetale det i købsaftalen aftalte beløb til vores administrator. Der sendes brev fra administrationen til køber omkring dette. 

 
Ved salg til udenlandske medborgere 
Læs følgende dokument:

Udgifter ved salg