Sælg din andel

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed skal du først opsige dit lejemål. Følg de enkelte punkter først 1., 2., osv. Læs denne side grundigt igennem og kontakt bestyrelsen for et møde ved evt. spørgsmål. Det tager typisk 3-4 mdr. at genneføre en overdreagelse, så kontakt bestyrelsen i god tid.

På siden her kan du finde proceduren for salg af lejligheder i foreningen.

Flytte sammen

1. Hvis man ønsker at flytte sammen med sin kæreste eller ven og denne skal være medejer kan man gøre følgende.

Hvis den ene ejer andelen og hvis kæresten flytter ind kan denne komme andelsbeviset som med-andelshaver ved at underskrive en blanket som kan revirers ved Andelsbo. Det er ikke et krav, at der sker  vurdering, el-eftersyn mv. Blanketten skal påtegnes af bestyrelsen med deres godkendelse nederst på blanketten som accept af personen indtræder i foreningen.

2. Hvis man som kærester / venner ønsker at flytte fra hinanden, og man derved skal dele ejerskabet af andelen kan man gøre følgende.

Her kontakter man også Andelsbo og får tilsendt en blanket til udtræden. Den skal udfyldes og underskrives af de to andelshavere og påtegnes af bestyrelsen med deres godkendelse nederst som accept af, at den ene andelshaver udtræder. Heller ikke her sker der vurdering mv., hvis de 2 kan enes om at dele i mindelighed.

Den tilbageværende andelshaver overtager ansvaret for hele andelsboligen, og  hæfter for fejl og mangler ved et senere salg. Medlemsskabet og ejerforholdet bliver rettet, også på andelsbeviset (hvilket udføres på Adelsbos kontor). Når Andelsbo har den underskrevne blanket, og banken/panthaver skriftligt har tiltrådt, at der nu kun er en andelshaver, der hæfter for evt. lån, som derved skal indfris.

Opsigelse af lejlighed

Opsigelse af din lejlighed træder først i kraft når du har alle papirer til lejligheden i orden, dvs. du kan ikke aflevere din skriftlige opsigelse før alle papirer til lejligheden er i orden. Disse papirer er:

a) Gennemgang af lejlighedens el-installationer ved foreningens elektriker (se pkt. 1).

b) Eventuelle ibrugtagningstilladelser fra Københavns Kommune, fx nyt bad, brusekabine, forsænkede lofter, nedrevet væg/nyopsat væg m.v.

c) Eventuel gennemgang af vandinstallationer ved foreningens blikkenslager, hvis du ikke har dokumentation for at installationerne følger SBI-anvisningerne og er udført af en autoriseret vvs-installatør. Henvend dig først til bestyrelsen. 

1. Gennemgang af lejlighedens el-installationer ved foreningens elektriker

  • Ring til foreningens elektriker og bestil eftersyn af lejlighedens el-installationerne. Du aftaler selv tid med elektrikeren (Find tlf. på hjemmesiden) og beder ham om at stile regningen til dig.
  • Vær opmærksom på at i enkelte lejligheder har ledninger m.m. været i så dårlig stand, at det har krævet flere ugers arbejde at få lejligheden i lovlig stand. Du er ansvarlig for lejlighedens stand - derfor pålægges udgifterne til el-arbejdet dig. I vurderingsrapporten vil den del af arbejdet som ikke er decideret lovliggørelse og nødvendig vedligeholdelse, indgå som en forbedring. Det skøn udføres af vurderingsmanden.
  • Hvis al el er udført korrekt og af autoriseret elektriker, dækker foreningen udgifterne til dette tilsyn. Dvs. efter du har betalt regningen, sender du en kopi af elrapporten og fakturaen til foreningen med dokumentation af at regningen er betalt.
  • Du vil herefter få refunderet beløbet i forbindelse med overdragelsen.

2. Den skriftlige opsigelse

Når du – efter de ovennævnte punkter er opfyldt - opsiger din lejlighed, skriver du under på at alt i din lejlighed er i orden og derved klar til at blive vurderet. Opsigelsen skal indeholde følgende:

  • Dit navn, cpr-nr., adresse, telefonnummer og /eller mobilnummer og e-mailadresse
  • Den dato du ønsker at opsige din lejlighed fra; dette kan tidligst være den 1. i den følgende måned
  • El-faktura og el-rapport fra autoriseret elektriker
  • Evt. rapport fra autoriseret VVS’er af vandinstallationerne
  • Vurderingstidspunkt. Skriv datoer og tider på dagen hvor det vil passe dig bedst at få vurderet lejligheden.
  • Navn, cpr-nr., adresse, telefonnummer og /eller mobilnummer og e-mailadresse på den du indstiller, jf. indstillingsretten i foreningens vedtægter § 13, stk. 2

Når du med din skriftlige opsigelse har erklæret at alle papirer er til stede til en vurdering og sendt opsigelsen til bestyrelsen, kontakter den foreningens vurderingsmand og aftaler en dag og tidspunkt for vurderingen. Bestyrelsen meddeler dig dato og tidspunkt. Vurderingsmanden sender dig papirer til udfyldelse over de forbedringer du har foretaget i lejligheden, og som du ønsker medtaget i vurderingen. Der skal ved vurderingen være mindst én fra bestyrelsen tilstede. Typisk vil dette bestyrelsesmedlem være din kontaktperson ved de følgende trin i overdragelsesprocessen.

3. Ved vurderingen

Du giver vurderingsmanden din liste over de forbedringer der er blevet udført i lejligheden, enten af en håndværker eller dig selv. Hvis du har lavet forbedringer, er det i din egen interesse at finde dine kvitteringer frem for at kunne dokumentere dine udgifter. Men det er vurderingsmanden alene, der i sidste ende værdisætter dine forbedringer. Det er meget vigtigt, at du kan fremvise dine evt. ibrugtagningstilladelser til vurderingsmanden og bestyrelsesmedlemmet, jf. foreningens vedtægter § 14. Bestyrelsen kontrollerer at du har vedligeholdt foreningens installationer og vinduer efter forskrifterne, jf. bestyrelsens seneste beretning fra generalforsamlingen. Det er vurderingsmanden alene der laver vurderingen. Han fremsender en kopi til bestyrelsen og dig efter 2-4 uger. Din og bestyrelsens indsigelsesret over for vurderingen er en uge. Når vurderingsmanden har vurderet dine og foreningens indsigelser, får du herefter den endelige vurdering. Har du ingen indsigelser, kan du meddele dette til vurderingsmanden og bestyrelsen, så gælder den fremsendte vurdering Når lejligheden er vurderet, kan du ikke udføre noget arbejde i lejligheden, dvs. du kan ikke udbedre evt. mangler som vurderingsmanden har fundet. Vurderingen gælder i seks måneder. Hvis andelslejligheden sælges efter mere end seks måneder, skal vurderingsmanden tilkaldes for at bekræfte sin vurdering. Hvis der ikke er lavet noget om siden 1. vurdering, koster 2. gang ca. 1.500 kr.

4. Indstillingsret og udbud på intern og evt. ekstern venteliste

Du har ret til at indstille en køber til den ledigblevne lejlighed (jf. foreningens vedtægter § 13, stk. 2), derfor skal du samtidig med din opsigelse aflevere navn og adresse på den person du indstiller. Ifølge vores vedtægter skal enhver lejlighed der sættes til salg, først udbydes på den interne venteliste; alle i foreningen er på denne liste. Øverst står de personer der var optaget på den gamle venteliste, dernæst dem der har boet længst i deres nuværende lejlighed Den opsagte lejlighed vil blive udbudt på den interne venteliste når vurderingen foreligger. I praksis foregår dette ved opslag på vores hjemmeside www.peterfabersgade.dk. Ønsker en andelshaver at overtage din lejlighed, har du i din opsigelse indstillet én til at overtage den herved ledigblevne lejlighed. Hvis der efter 2 uger ikke er nogen på den interne venteliste der ønsker lejligheden, har sælger ret til selv at forsøge at få lejligheden solgt (”egen indstillingsret”). Lykkes det ikke, kan foreningen udbyde lejligheden på den eksterne venteliste. Ønsker heller ingen her at overtage lejligheden, er det (igen) sælgers eget ansvar at få solgt lejligheden. Hvis du vælger at sælge via en ejendomsmægler, ønsker bestyrelsen besked herom. Fra din skriftlige opsigelse til lejligheden kan overdrages, kan der gå op til 3 måneder plus løbende måned; naturligvis længere tid hvis der ikke er nogen som umiddelbart ønsker at købe din lejlighed.

4. Overdragelsen (underskrivelse af købsaftale)

Når der er fundet en køber til din lejlighed og bestyrelsen har modtaget de relevante oplysninger, modtager du og køber overdragelsespapirerne. Som det fremgår af vedtægterne er andelsbeviset afskaffet, jf. §7 i foreningens vedtægter. Både køber og sælger skal være til stede ved underskrivelsen af papirerne. Hvis der står to personer på andelsbeviset, skal begge sælgere være mødt. Hvis der kun er mødt én, skal han/hun medbringe en fuldmagt fra den anden, ellers kan papirerne ikke underskrives. Det samme gælder, hvis der er to købere. Oftest begynder man med at gå op i lejligheden for at se om alt er som nævnt i vurderingen. Selve købsaftalen og vurderingen bliver gennemgået af bestyrelsesmedlemmet. Efterfølgende skriver du og køber under på tre eksemplarer af købsaftalen samt vurderingsrapporten. I købesummen tilbageholdes kr. 50.000 i ca. en måned. Hvis køber vil gøre indsigelse om fejl og mangler, skal dette ske skriftligt senest 14 dage efter overtagelsesdagen til såvel bestyrelsen som administrator. Bestyrelsen afgør i sådanne tilfælde om der fortsat skal ske tilbageholdelse. I købesummen tilbageholdes yderligere kr. 1.000 til varmeregnskab samt kr. 2.000 til brugen af vaskebrik. Ønsker køber at overtage løsøre, afregnes dette kontant inden underskrivelsen i overværelse af bestyrelsesmedlemmet. Du aftaler med køber en dato og tidspunkt for overdragelse af nøgler og aflæsning af el og gas, enten på overtagelsesdagen eller senere. Indtil overtagelsesdagen er lejligheden sælgers ansvar, uanset hvad der måtte aftales mellem køber og sælger.

5. Overtagelse af lejlighed og overdragelse af nøgler

Dette kan ske uden bestyrelsens mellemkomst. Kælderrummet skal være helt tømt og fejet. Er det ikke det, og forholdet ikke er påtalt for bestyrelsen (se nedenfor), hæfter den nye andelshaver. I aflæser el og gas og afregner direkte med det pågældende forsyningsselskab. Afregning af varme sker når varmeregnskab foreligger.

6. Lovmæssige forhold

Køber skal senest 8 dage inden overtagelsesdatoen indbetale det i købsaftalen aftalte beløb til foreningens administrator. Efter underskrivelsen af købsaftalen modtager køber et brev fra foreningens administrator om dette. Ifølge ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.” har en køber af en andelslejlighed fortrydelsesret i 6 hverdage, jf. § 8 stk. 1.: ”Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen. Underretningen skal være kommet frem inden fristens udløb.” I dette tilfælde, hvor salget er en andelslejlighed, skal bestyrelsen samtidig underrettes. Ifølge lovens § 7 stk. 2 kan en køber tilbagekalde et tilbud om køb så længe tilbuddet ikke er accepteret af sælger. Udnyttelse af fortrydelsesretten medfører ifølge lovens §11, at ”Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen inden udløbet af den i § 8 nævnte frist betaler en godtgørelse til sælger på 1 % af købesummen til sælgeren.”

Udgifter ved salg