Foreningens ABC

A

Administrator. Se siden administrationen her på hjemmesiden.
Administrators gebyrer. Se siden administrationen her på hjemmesiden. Kan hentes under navnet "gebyrblad"
Adresse. Se siden kontakt her på hjemmesiden
Affaldssortering. Foreningen har sortering af husholdningsaffald i følgende fraktioner på to containerpladser i gården ved nr. 7 og nr. 17:
 • køkkenaffald, dvs. emballage fra husholdningen, madrester etc skal i en af de store grå containere
 • pap og karton skal i papcontainerne
 • papir i papircontainerne
 • jern, metal og aluminium i metalcontainerne
 • flasker af glas og plastik i flaskecontaineren ved køkkentrappe 7 (giv kun glas i dagtimerne af hensyn til naboerne)
 • tøj i tøjcontainer ud for storskraldrummet
 • batterier i batteribeholder
 • storskraldrummet ved siden af mellemgang nr. 5 er til større genstande, fx PVC-plast, vinduesglas, møbler, elektronik, kemikalierester - herunder maling, som også kan tilbageleveres til forhandleren, som har pligt til at tage imod det. Desuden findes en byttehylde hvor du kan placere det der er for godt til at smide ud.

Se også under ’Storskrald’.

Andele. I andelsboligforeningen er der pr. 1. januar 2011 i alt 72 andele fra 47,6 til 141,8 m2. Hertil kommer et erhvervslejemål, vaskeriet og bestyrelseslokalet.

Andelsbevis. Andelshavers bevis på at personen ejer en andel i foreningen, og derved har brugsret til en lejlighed i foreningen. Er forudsætning for at andelen kan overdrages.

Er andelsbeviset bortkommet, koster det ca. 1000 kr. at få udfærdiget et nyt. Det er så dyrt fordi det gamle andelsbevis skal mortificeres (dvs. annulleres).

Andelskrone. Andelskronen beregnes ved at tage andelsboligforeningens aktiver (udgøres hovedsageligt af ejendommens værdi) fratrukket foreningens gæld. Andelskronen fastsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen har p.t. valgt at henlægge en del af egenkapitalen som reserve, så andelskronen er mindre end foreningens egenkapital.

Arbejdsdage. Typisk tre dage om året hvor vi i udvalgte weekender mødes for at få gjort noget ved ejendommen. Det er samtidig en god lejlighed til at lære sine naboer af kende. Hver andel skal deltage mindst én dag. Manglende deltagelse koster 750 kr.

B

Badet. I vaskeriet. Dit vaskekort giver adgang til varmt vand i badet – 6 minutter koster 6 kr. Vaskekort købes i kontortiden. Efterlad badet i den forfatning du ville ønske at finde det, når du skal ned og bade, dvs. tør vandet af væggene, skrab gulvet og rens riste for hår og andet affald. Husk at slukke lyset.
 
Barne-/ klapvogne. Én-to barne- eller klapvogne kan placeres ved siden af hovedtrappen i stuen i hver opgang. Ellers henvises til nr. 9 og nr. 11 hvor der er et særligt rum til barne-/klapvogne bag hovedtrappen i stuen.

Bestyrelsen. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis fem medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Alle henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt ske i kontortiden. Al korrespondance til bestyrelsen skal lægges i postkassen i opgang nr. 5, st.th. eller afleveres i kontortiden.

Bestyrelsesmødereferater. Ophænges på opslagstavlerne i opgangene og i vaskeriet samt lægges på hjemmesiden.

Boligafgift (husleje). Forfalder hver d. 5. i måneden. Ved for sen indbetaling pålægges et gebyr.

C

Cykler. Placeres i cykelskurene i gården eller i stativerne på gaden. Ikke i mellemgange eller op ad mure. Har du flere cykler der i en periode ikke er i brug, er det hensigtsmæssigt at opbevare dem i dit kælderrum. En gang om året ryddes cykelskurene for gamle 'cykellig'.

Cykelpumpe. Der er en automatisk cykelpumpe i mellemgangen ved nr. 5. Brug den kun i dagtimerne af hensyn til naboerne.

E

El-installationer. Ved alle vurderinger/overdragelser siden 1993 har vores elektriker gennemgået installationerne i lejlighederne for fejl og mangler. Ved hver ny overdragelse skal elektrikeren ind og kontrollere at installationerne stadig er i orden og lovlige. Foreningen betaler el-synet hvis lejlighedens installationer er 100 procent i orden. Er der kun mindre ting i vejen, som ikke er til fare for lejlighedens beboere eller ejendommen, vil foreningen betale den del af el-synet som vedrører registreringen. Resten, dvs. arbejdsløn til at få bragt lejlighedens el op til lovgivningskravet, betales af fraflyttende andelshaver. Er der større el-arbejder i forbindelse med el-synet, er det vurderingsmanden, der suverænt bestemmer hvor meget der er forbedring og hvor meget der er lovliggørelse.

Skal du have lavet el-arbejde bør du hyre enten foreningens elektriker eller en anden autoriseret elektriker.

Energimærkningen, finde rapporten på denne side

F

Fiberby.  Tilbyder 100/100 Mbit/s i foreningen. Ønsker man ikke at benytte Fiberby skal man ikke gøre yderligere og bare vælge det alm. teleforn stik. Ønsker man Fiberby, kan du tilmeld dig ved at sætte din router i det grønne stik og følger anvisningerne i browser vinduet.  Set også vejledningen på www.fiberby.dk  Udgiften bliver opkrævet over huslejen

Fester. Giv naboerne besked når du skal holde fest. Gerne med et opslag i egen og tilstødende opgang.

Forandringer i lejligheden. Se ombygning.

Fremleje. En andelshaver kan kun fremleje sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse og godkendelse af den nye lejer.

Bestyrelsen giver kun tilladelse hvis en andelshaver midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode og med en gyldig grund i henhold til lejeloven, fx udstationeringer, studieophold i udlandet el.lign. Du kan, jf. lejeloven, maksimalt fremleje din lejlighed i to perioder, der sammenlagt maksimalt må strække sig over 2 år. Spørg bestyrelsen i kontortiden. Se foreningens vedtægter §11, Lejelovens almindelige regler samt foreningens hjemmeside.

Se siden fremleje

Fugt. Skal forebygges ved daglig udluftning i ca. 10 minutter.

G

Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden 1. april. Se foreningens vedtægter §18-19.

Gårdhaveforening. Typisk nedsættes der en gårdhaveforening på generalforsamlingen, der sørger for planerne i gården og på gaden hen over sommeren.

H

Haneandele. Viser hvor stor en del af det samlede vandforbrug du skal betale. Af varmeregnskabet fremgår det, hvor mange haneandele, du betaler for. Det er dit ansvar, at du betaler for det rigtige antal haneandele. 

 • En lejlighed uden bad = 2 haneandele
 • En lejlighed med bad = 5 haneandele

Se også Vand og Vandspild.

Husk det er dit ansvar at du betaler det rigtige haneandele

Hjemmeside. På foreningens hjemmeside www.peterfabersgade.dk kan man finde megen nyttig information, fx husorden ogvedtægter, procedurer ved salg, fremleje af lejlighed, udleje af værelse,ombygninger, finde kontaktinfo til håndværkere, bestyrelsesreferater ogbestyrelsen, skrive til viceværten, tidligere regnskaber, beretninger og generalforsamlingsreferater, andele til salg m.v.
 
Hovedtrapper. Der må intet stilles på hovedtrapperne både af hensyn til trappevaskerne og fordi trapperne er flugtveje ved brand. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte eller noget andet op på væggene.

Husdyr. Mindre hunde og katte er tilladt såfremt de ikke er til gene for andre beboere, dvs. fx hunde skal føres i snor i gården, man skal rense op efter dem, og de må ikke larme i lejligheden eller på foreningens arealer. Hverken gården eller diverse kældre er hunde-/kattetoilet.

Se foreningens vedtægter og husorden.

Håndværkere. I akutte tilfælde hvor der er sket skade på en lejlighed, kan en beboer selv tilkalde en af foreningens håndværkere. Bestyrelsen skal straks underrettes herom og gøres bekendt med skadens omfang.

Se liste over foreningens tilknyttede håndværkere på opslagstavlerne i opgangene og på hjemmesiden. Se dem her

I

Indbrud. Hjælp med at minimere risikoen for indbrud:

 • Mellemgangsporte må ikke stå åbent. Luk med riglen både foroven og forneden.
 • Hvis du ser nogen i gården du ikke kender, så spørg hvem de er og hvad de laver.
 • Sørg for at dine værdifulde sager ikke kan ses direkte udefra.
 • Sørg for at holde vinduer lukket når du ikke er hjemme.
 • Luk vinduer med både hasper og udskyderstang.
 • Ha' låse på dine yderdøre der kun kan åbnes med nøgle indefra. (Tyven vil ofte ikke ønske at gå ned med tyvekoster ad bagtrappen)
 • Hvis du konstaterer indbrud, skal du underrette bestyrelsen, så vi kan få håndværker ud og sikre lejligheden

Indstilingsret. Se foreningens vedtægter, specielt §7 & §13.

Intern venteliste. Optagelse på den interne vesteliste sker automatisk pr. den dato andelshaveren overtager en lejlighed i andelsboligforeningen. Ved internt bytte gælder datoen for den sidst overtagne lejlighed. Indtil den hidtidige venteliste, hvor andelshavere indtil 2008 kunne blive skrevet op, er afviklet, vil de der er optaget efter de gamle regler, komme før dem som er optaget efter de nye. Det medlem der har stået længst på listen, har førsteret til at overtage en udbudt lejlighed.

Lejligheder udbydes ifølge vores indstillingsregler i denne prioritet: 1. andelshavere (som nævnt ovenfor), 2. sælgers egen indstillingsret, 3. ekstern venteliste, 4. evt. sammenlægning (se Sammenlægninger) og 5. andre

K

Kabel-tv. Alle lejligheder er tilsluttet TDC/YouSee kabel-tv. Hvis en andelshaver ønsker at forandre sit abonnement, er det en sag mellem ham og TDC/YouSee. Abonnementet indgår ikke i en eventuel overdragelse, heller ikke som løsøre. Forandring af installationer der vedrører ejendommen, kan kun ske med bestyrelsens samtykke.

Kontortid. Bestyrelsesmedlemmerne træffes på skift hver torsdag mellem kl. 19.00 og 19.30. Henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt henlægges til dette tidspunkt. Du kan også ringe til bestyrelsen i dette tidsrum på tlf. 35 39 15 19

Kælderrum. Ved indflytning tildeles du et kælderrum, som du er ansvarlig for. Er ikke opbevaringsplads for gammelt ragelse; det er storskraldrummet til! Det er ikke tilladt at stille noget udenfor ditkælderrum.

Køkkendør. Udvendig skal du selv male den i den farve som erbestemt på arbejdsdagene.

Køkkenskrald. Containerne i gården er kun til køkken- og husholdningsaffald. Se også under ’Affaldssortering’ og ’Storskrald’.

Køkkentrapper. Som på hovedtrapperne må der intet stilles på hovedtrapperne både af hensyn til trappevaskerne og fordi trapperne er flugtveje ved brand. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte eller noget andet op på væggene.

L

Lejlighedsdøre. Hoveddørene til din lejlighed bør ikke males af beboerne, men kun af uddannede malere. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte etc. op på døren. Du kan sætte yderligere oplysninger op på navneskiltet imellem de to plexiglas.

Lys på bagtrappen. 

 1. Hænger en kontakt, dvs. tryk-knappen går ikke tilbage i udgangsposition af sig selv, vil relæet bryde sammen og lyset vil brænde konstant. (Det koster 3000 kr. at skifte et relæ.)
 2. Forsøg at få kontakten til at gå tilbage til udgangspositionen.
 3. Hold øje med om lyset brænder konstant selvom kontakten er gået tilbage til udgangsposition. Gør det det, er det relæet der er brændt sammen og skal skiftes. Skriv en seddel så hurtigt som muligt og kom den i bestyrelsens postkasse i opgang 5, st.th. Bestyrelsen tager kontakt til elektrikeren.

Vi vil også gerne vide om kontakter hænger så vi kan skifte dem før relæet brænder sammen. Det er billigere for foreningen.

M

Maling af kobberrør. Hvis du ønsker at male kobberrørene til radiatorerne, vil vi, efter råd fra en professionel maler, foreslå at du gør følgende:

 1. Afvasker rørene i mildt sulfovand eller grundrens, fx Flüggers.
 2. Vasker efter i rent vand
 3. Maler rørene med en oliebaseret grunder. Malingen skal være oliebaseret ellers binder den ikke på rørene.
 4. Maler rørene med enten olie- eller vandbaseret maling. Det er bedst at male om sommeren hvor rørene er kolde.

Ønsker du samme farve som radiatorerne, skal du hos farvehandleren bestille farven RAL 9002.

Maling af vinduer i lejligheden. Se under Vinduer.

Mellemgange. Skal holdes fuldstændigt frie for at brandvæsnets stiger kan komme igennem i tilfælde af brand.

I mellemgangen ved nr. 5 står ’Parkering forbudt’-skilte som kan benyttes af andelshavere der skal flytte ud og ind. Skiltene skal sættes tilbage i mellemgang nr. 5 når du er færdig med at bruge dem.

N

Navneskilte. Giv bestyrelsen besked, så bliver navnet på din postkasse, lejlighedsdør og dørtelefon skiftet.

Nøgler. Til hver lejlighed hører to nummererede systemnøgler og to nøgler til lejligheden. Systemnøgler kan købes hos bestyrelsen for 186 kr. Det er forbudt at bruge andre nøgler end autoriserede MEDECO-nøgler fordi uautoriserede nøgler ødelægger låsecylindrene, og fordi systemet er kopisikret så vi ved hvor mange nøgler der er i omløb. Ekstra nøgler kan købes i bestyrelsens kontortid.

 •    Sørg selv for en hængelås til dit kælderum.
 •    Se også postkasser.
O

Ombygning. Bestyrelsen skal godkende enhver ombygning i din lejlighed inden du går i gang. Ved større ombygninger sætter bestyrelsen en byggesagkyndig på som kontrollerer at ombygningen udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende byggeforskrifter. Spørg bestyrelsen, der kan oplyse dig om de nærmere regler og procedurer.

Se også foreningens vedtægter §10 og foreningens hjemmeside, ombygning.

Opsigelse. Opsigelse af din lejlighed træder først i kraft når du har alle papirer til lejligheden i orden, dvs. du kan ikke aflevere dinskriftlige opsigelse før alle papirer til lejligheden er i orden. Disse papirer er:

 1. Gennemgang af lejlighedens el-installationer ved foreningens elektriker.
 2. Eventuelle ibrugtagningstilladelser, fx brusekabine, forsænkede lofter.
 3. Eventuel gennemgang af vandinstallationer ved foreningens blikkenslager.

Når du på din opsigelse har skrevet under på at alt vedrørende lejligheden er i orden, vil bestyrelsen kontakte vurderingsmanden. KUN skriftlig opsigelse med underskrift og dato er gyldig.   

Kom ned i kontortiden i god tid hvis du påtænker at sælge din lejlighed; så kan bestyrelsen vejlede nærmere.

Se foreningens vedtægter §§ 13-16 og foreningens hjemmeside.

Overdragelse. Bestyrelsen og administrator udfærdiger de nødvendige papirer. Derefter underskrives papirerne af køber og sælger i overværelse af et bestyrelsesmedlem.

P

Papircontainere. Til blade og aviser er opstillet ved cykelskuret ved nr. 5 og de to containerpladser.

Pejse/ovne må ikke opsættes i ejendommen.

Postkasse. Siden 2010 har det været lovpligtigt, at alle har postkasser i stueplan. Foreningen har ikke reservenøgler til postkasserne, så i tilfælde af bortkomne nøgler skal andelshaveren selv bestille en låsesmed til at udskifte selve låsen, som skal være af samme type som den gamle, en 5-stiftet RUKO lås.

R

Radiatorer. Bør kun males i den oprindelige farve: RAL 9002. Se også Maling af kobberrør.

Reklamer. Reklamer, der havner på gulvet, udgør en reel brandfare. Brandmyndighederne understreger, at det er ulovligt at have brændbart materiale liggende frit i opgangene. Efterlad derfor ikke reklamer og aviser i opgangen, men smid dem selv ud i papircontaineren.

Ønsker du ikke at modtage reklamer og/eller gratisaviser, så tilmeld dig på Posthuset eller på www.eposthuset.dk - søg på 'reklamer nej tak'.

Rygning. Tag hensyn til dine naboer og deres børn. Bestyrelsen henstiller til, at I og jeres gæster ikke ryger på for- og bagtrapperne og/eller skodder cigaretterne lige uden for dørene, ud af dit vindue eller i sandkassen. 

S

Sammenlægning af lejligheder. Det er i 2010 blevet tilladt at sammenlægge lejligheder på samme etage og i samme opgang i nr. 13, 15, 17 og 19, og lejligheder imellem opgange i 13.th.-15.tv og 17.th.-19.tv. kan sammenlægges (15.th.-17.tv. kan ikke sammenlægges pga. brandmur). Det er kun muligt at købe en lejlighed til sammenlægning, efter den har været udbudt på intern venteliste, fraflyttende har gjort brug af sin indstillingsret og udbudt på ekstern venteliste. Se reglerne her

Storskraldsrummet finder du i den nedlagte mellemgang ved siden af nr. 5 mellemgangen. Nøglen til låsen er den samme som vores systemnøgle til porte og opgange. Alt der ikke er køkkenaffald skal herind, fx møbler, køleskabe, elektronikaffald, kemikalierester og byggeaffald, som ikke må overstige 10 kg og skal være muligt at bære i sæk eller kasse. Kemikalierester kan placeres herinde, men kan også afleveres hvor varerne er købt. Se opslagene i rummet hvor de enkelte emner skal placeres. Der er en byttereol hvor du kan placere det der er for godt til at smide ud. Sørg altid for at dørene i begge ender kan åbnes helt og husk at låse efter dig!

Se også under ’Affaldssortering’.

T
Trappelys.Det er strengt forbudt at sætte noget i lyskontakterne for at sikre konstant lys, fordi relæet brænder sammen (Et nyt koster ca. 3000 kr.). Hænger en kontakt, dvs. tryk-knappen ikke går tilbage i udgangsposition af sig selv, vil relæet bryde sammen og lyset vil brænde konstant. Forsøg derfor at få kontakten til at gå tilbage til udgangspositionen. Hold øje med om lyset brænder konstant selvom kontakten er gået tilbage til udgangsposition. Gør det det, er det relæet der er brændt sammen og skal skiftes. Skriv en seddel så hurtigt som muligt og kom den i bestyrelsens postkasse i opgang 5, st.th. Bestyrelsen tager kontakt til elektrikeren.
  
Vi vil også gerne vide om kontakter hænger så vi kan skifte dem før relæet brænder sammen. Det er billigere for foreningen.

Trappevask. Hovedtrapperne vaskes én gang ugentligt, men støvsug selv din måtte. Køkkentrappen vaskes én gang om måneden.

U

Udlejning af et værelse. Hvis man ønsker at udleje en del af sin lejlighed, skal andelshaveren altid oprette en lejekontrakt med lejeren, og lejeren kan ikke flytte ind før bestyrelsen har godkendt lejekontrakten. Man kan højst udleje det antal værelser lejligheden består af minus et, som man selv bebor. Man kan maksimalt udleje et år ad gangen, men der er mulighed for forlængelse. Se foreningens hjemmeside - leje et værelse.

V

Vand. Koldt og varmt vand til opvask m.v. bør bruges med omtanke, så vi undgår vandspild og deraf følgende huslejestigninger. Brug fx balje til opvask. Sluk for vandet mens du sæber dig ind, og lad ikke vandet løbe mens du børster tænder. Se også Vandspild og Haneandele

Vandspild. Sørg for at dine vandhaner og toilet hverken drypper eller løber. Det kan blive til mange penge for foreningen.

Hovedreglen er: Vandspild skal meldes til bestyrelsen så snart det opdages.

Hvis dit toilet løber eller dit blandingsbatteri drypper, eller hvis du kan høre at der vedvarende løber vand i faldstammen, så kom ned i kontortiden og underret bestyrelsen. (Oplys også bestyrelses­medlemmet om dit telefonnummer.) Bestyrelsesmedlemmet vil så kontakte foreningens blikkenslager, som vil aftale en tid med dig. Det er KUN i de tilfælde andelshaveren selv henvender sig at foreningen betaler. I alle andre tilfælde er det andelshaveren selv der kommer til at betale, fx hvor det opdages af håndværkere, ved en vurdering eller af andre beboere.

Varme. Hver måned betales et beløb til a conto varme. Fjernvarmeregnskabet opgøres én gang årligt, hvor hver enkelt andel får at vide, hvad de har til gode eller skylder. Vi har ikke individuelle varmemålere, så udgiften fordeles i henhold til kvadratmeterne og antallet af haneandele i lejligheden.

Varmeproblemer.

 1. Hvis det kun er én radiator i lejligheden der er kold, er det sandsynligvis den der er noget galt med. Kontakt bestyrelsen i kontortiden. Men det kan også være hele opgangen, så...
 2. Du forhører dig hos andre andelshavere i opgangen om de også har problemer med varmen på den streng hvor din radiator var kold. Har de det, er det sandsynligvis et problem i kælderen. Kontakt bestyrelsen. 
 3. Er der flere radiatorer i lejligheden der er kolde, er det sikkert hele anlægget, og så vil bestyrelsen sikkert også have følt det.
 4. Husk at tjekke om der åbent for returventilen og om termostaten virker.

Vaskekort. Elektronisk vaskekort købes i kontortiden hvor du også kan få fyldt dit kort op, så du kan benytte vaskemaskinerne, tørretumbleren og brusebadet. En vask koster 15 kr., en kogevask dog 18 kr. Tørretumbling koster 20 kr. pr. 10 minutter, og bad koster 6 kr. for 6 minutters varmt vand.

Du kan sætte op til 500 kr. ind på kortet. Beløbet opkræves ca. hvert kvartal sammen med boligafgiften.

Sæt navn og husnr. på vaskekortet, så ejermanden kan findes, hvis du taber eller glemmer det. Har du mistet dit vaskekort, kan et nyt købes for 60 kr.

Vaskelås. Købes selv. Du kan ved at sætte låsen på reservationsbrættet i vaskeriet reservere 2 time til at vaske i. Du forspilder sin reservation hvis vasken ikke er påbegyndt senest 10 minutter efter den tid du har reserveret. Det er ikke muligt at reservere vasketid vha. papirlapper eller egne låse. Der skal være lejlighedsnummer på låsen. Husk at fjerne låsen, når du er færdig med at vaske.

Vaskemaskiner. Hvis man ønsker vaskemaskine i sin lejlighed, skal den tilsluttes af et autoriseret vvs-firma, og der skal opsættes en stikkontakt med jord af en autoriseret elektriker.

Visse byggemarkeder sælger vaskemaskiner der ikke kræver fast tilslutning, dvs. man kan sætte dem på vandhanen i køkkenet/badeværelset, og man kan lægge afløbet i køkken-/håndvasken. Disse er ikke lovlige.

Vaskeri. Andelsforeningen har et fællesvaskeri med bad i nr. 9 st., som man kan komme til via bagtrappen til nr. 9. Der er to vaskemaskiner, tørretumbler og bad. Se også under Badet, Vaskekort og Vaskelås.

Vedligeholdelse af din lejlighed. Se foreningens vedtægter §9

Vedtægter og husorden udleveres ved overdragelsen. I disse står en masse nyttigt i tilfælde af salg af andel, bl.a. alt om indstillingsret til andele. Bør læses grundigt! De ligger på foreningens hjemmeside. Ændringer kan kun foretages ved kvalificeret stemmeflertal. Se §19.

Viceværten gennemgår ejendommen mindst en gang om ugen, men ind imellem kan det være nødvendigt at give besked til ham, fx hvis en pære er gået, en dør binder eller du skal have skiftet navneskiltet. Disse meddelelser lægges i foreningens postkasse i nr. 5, st.th. eller skrives på hjemmesiden.

Viceværtens opgaver omfatter bl.a. fejning i gården, snerydning og saltning i gården samt rengøring i badet og vaskeriet. Derimod har Københavns Kommune ansvaret for at holde fortovet rent.

Vinduer i lejligheden. Gummilisterne vedligeholdes med siliconestift/spray for at de ikke skal blive stive. Hængsler får syrefri olie. Glideskinner rengøres og smøres med olie inden du lukker vinduet helt op. Desuden er det meget vigtigt at den lille tap som gør at det midterste vindue kan drejes rundt, får olie inden vinduet lukkes op. Din manglende vedligeholdelse af de mekaniske dele vil betyde en ekstraregning for dig ved fraflytning; muligvis udskiftning af vendebeslaget i midtervinduet hvis det er ødelagt.

Det er foreningens ansvar at få skiftet punkterede ruder. Hvis dine vinduer er duggede i midten, så giv bestyrelsen besked. 

Du må gerne male vinduerne på indersiden, men kun ved at følge bestyrelsens anvisninger. Er malearbejdet ikke gjort ordentligt, kan du imødese en ekstraregning ved fraflytning. Følg nedenstående fremgangsmåde:

Materialer:

 • Flügger Grundrens og svamp eller klud til rengøring.
 • Maling: hvid eller RAL 9010.
 • Pensel: Rund korthåret er bedst.

Fremgangsmåde:

1.  Alle hasper og stormkroge skrues af og renses i grundrens. (Læg dem i blød 2-3 timer og skyl dem rene.)

2.  Træværket renses i grundrens. Vask derefter af i rent vand. Træet skal være tørt før der kan males.

3.  Det er kun den synlige del af vinduesrammen, som vender ind mod lejligheden som skal males.

Det er forbudt at male kanten hvorpå de grå tætningslister sidder, og du må heller ikke male den sorte gummiliste, som sidder mellem ruden og karmen.

4.  Vinduerne skal stå på klem i mindst 12-14 timer. Til sidst skrues hasper og stormkroge i igen.

Vurdering af lejlighed. Inden en lejlighed kan overdrages, skal en af bestyrelsen godkendt vurderingsmand godkende sælgers opstilling af de forbedringer der er foretaget i lejligheden. (Se foreningens hjemmeside for en detaljeret gennemgang af overdragelsesproceduren ved salg.) En vurdering koster 3.500 kr (2010), og hele udgiften betales af sælger.

Vurderingen gælder i seks måneder. Hvis andelslejligheden sælges efter mere end seks måneder skal vurderingsmanden tilkaldes for at bekræfte sin vurdering. Hvis der ikke er lavet noget om siden 1. vurdering, koster 2. gang et mindre beløb.   

Foreningen benytter bygningsingeniør Flemming Lind Larsen fra Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, H.C. Ørsteds Vej 33, 1879 Frederiksberg C, tlf.: 33 24 34 70, e-mail fl@ls-b.dk, www.ls-b.dk.

Peter fabers gade