Regler for fremleje

En andelshaver kan kun fremleje sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse og bestyrelsens godkendelse af den du fremlejer til.

Bestyrelsen skal godkende fremlejekontrakten og en fremlejeblanket som begge skal være udfyldt. Fremlejeblanket finder du her på siden. Orginal og en kopi af blanket og kontrakten lægges i bestyrelsens postkasse i nr. 5. Du vil efter førstkommende bestyrelsesmøde få orginalen tilbage med bestyrelsens godkendelse / afslag. Husk at påføre mobil nr. idet bestyrelsen vil kontakte dig ved afslag 

Huslejeniveauet er et anliggende mellem andelshaveren og fremlejetageren. Men betyrelsen gør opmærksom på at du jf. lejeloven kun kan sætte huslejen til din husleje + evt slid på dine møbler. Det vil sige, at du ikke kan få dækket udgifter til lån el.lign. Hvis du sætter huslejen for højt kan den blive underkendt i Huslejenævnet.

Ang. brug af vaskekort. Dette er et anlæggende mellem andelshaver og fremlejetager. Udgifterne vil som altid blive opkrævet sammen med boligafgiften.

se foreningens vedtægter §11.

FREMLEJE

§11 En andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2 En andelshaver er, når han har beboet andelslejligheden i mindst 1 år, berettiget til at fremleje eller låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på maksimalt 2 år. Fremlejer kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, der skal være af minimum 6 måneders varighed.

Stk. 3 Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.