Sidste referat.

Referat af bestyrelsesmøde 07.12.2022 kl. 18-20

Til stede:          Anne, Dorrit, Søren, Berit (supl), Bertram, Nicolai

Fraværende:    Ingen
Referent:          Anne

 

 1. Lugtgener 11, 1.tv

Der er blevet brandsikret omkring faldstammen i køkkenet. Foreningen betaler for brandsikring i etageadskillelsen.

 

 1. Legetøj til de større børn i gården (Mia 11, 1.th.)

Endnu ikke indkøbt. Forventes indkøbt januar 2023.

 

 1. Udskiftning af gummilister 7, 4. th, 15, 2. tv., 19, 2. tv. og brandsikring 5, 2.tv.

Afventer at håndværkere har tid.

 

 1. Lamper i gården.

Der er opsat nye lamper på et par bagtrappeopgange. Det besluttes at skifte de resterende lamper, så alle bagtrappeopgange får de nye lamper.

 

 1. Maling af trappeopgange og renovering af trappetrin.

Tilbud fra Friedmann er accepteret til start i januar 2023. Jesper fra Friedmann koordinerer med tømrer, N. A. Nielsen. Vi regner med at GF accepterer at arbejdet er gået i gang i januar 2023, da foreningen har et opsparet overskud gennem de seneste år. Vi bruger resten at budgettet i 2022 og budgetter for 2023

 

 1. Næste møde.

Onsdag 11.01.2023 kl. 18-20. Bertram tager kage med.

 

 1. Eventuelt.

Intet nyt ift. øvrige punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og vandregnskabet 
 • Husordensproblemer 
 • Fjernvarme
 • Generalforsamling – bestille lokaler

Medlem

Nicolai

Ansvarsområde  (skal opdateres)

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation 
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Vinduer/glarmester
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

Bertram

Ansvarsområde 

 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Radiatorer + løbende toiletter

Medlem - sekretær

Anne

Ansvarsområde

 • Postkassen i 5, st. th.
 • Referater/Dagsorden
 • Hjemmesiden
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail
 • Husordensproblemer
 • Betaling af regninger 
 • PROBO - godkendelse af regninger

Medlem - kasserer

Dorrit

Ansvarsområder

 • Haveudvalg
 • Husordensproblemer
 • Arbejdsweekend

Suppleant

Berit

Ansvarsområde

 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalget