Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 18/11 - 2019 kl. 19.00

Tilstede var: Søren, Andreas, Bjarke, Jespre, Benjamin 

Referent: Bjarke 

Næste møde tirsdag d. 6.1.2020 kl. 19.00 

Maling af ejendommens vinduer, status (Søren). 

Mangler at tage stilladset ned ved nr. 5 og 7. Dette vil formentlig ske i den kommende uge. Der kommer ikke vinduespudser i nr. 5 og nr. 7. Der er forsat et vendebeslag, der skal skifter i nr. 5. 

11.1tv – salg og nyt Bad. 

Det her været et langt forløb, men er blevet færdig i sidste uge. 

19 st. –  nyt bad. 

Det her været et langt forløb, men er bliver formentlig færdig om 1-2 uger. Bestyrelsen har accepteret at isolere gulvet i lejelighedens køkken, men det blev for dyrt for de nye beboere. 

Fiberby 

Der er varslet en prisstigning på, hvorved prisen bliver 120kr./mdr. Der diskuteres om man skal have mulighed for reducere hastigheden, men det bliver formentlig for besværligt af administrere og dyrt i administration. 

Vaskebrikker

De skal indsendes til Andelsbo ved overdragelser. 

Trappevask 

Der har været en episode med manglede vask af bagtrapperne. De vasket og vi tager kontakt til firmaet for at aftale at trapperne vaskes på samme dag hver mdr. Til orientering vaskes fortrapperne en gang om ugen og bagtrapperne en gang hver mdr.

Sæbedispenser

Der skal laves en ny låge til skabet hvor dunkene med vaskemiddel står. Søren tager kontakt til en tømre. Man må ikke sidde på lågen, og vi aftalte at David laver et skilt.

Valuarvurdering

Det blev grundigt diskuterede på mødet. Der var overvejende enighed om dette ville være for usikkert at få en valuarvurdering i det nuværende marked for lejeboliger, og det er forsat være usikkert hvad den nye ejendomsvurdering i 2024 vil betyde for os. Der var enig hed om at fastholde de moderate stigninger vi har haft de sidste par år. 

Hjemmesiden 

Der er enighed om at den skal opdateres. 

Kloakkerne i gården 

Der er lavet strømpeforing og søren vil indhente tilbud på at få lavet de øvrige kloakker i det kommende år. Søren indhenter tilbud. 

Renovering af gården 

Vi vil forsøge at gennemføre denne renovering i det kommende år. 

Vandtrykket på 4 sal

Søren vil unsøge mulighederne 

Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter for et år. Formand og kasserer udpeges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert andet år. Samti­dig med formanden vælges to bestyrelsesmed­lemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Formand

Søren 

Ansvarsområde

 • Salg og vurderinger
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Fremleje
 • Økonomi/Regnskab
 • Forsikring
 • El og  vandregnskabet 
 • Husordensproblemer
 • Fjernvarme

Næstformand

Benjamin

Ansvarsområde 

 • Fortov (Kontakt til kommunen)
 • Salg af nøgler 
 • Renovation
 • Døre
 • Lys i opgange og på gaden
 • Gården
 • Husordensproblemer
 • Salg og vurderinger
 • Bestyrelses kontor 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Medlem

David 

Ansvarsområde

 • Kældrene (inkl. lister)
 • Husordensproblemer
 • Trappevask
 • Vaskeriet og badet
 • Haveudvalg
 • Sæbedispenser

Sekretær

Bjarke

Ansvarsområder

 • Referater/Dagsorden
 • Byggesager (f.eks. bad)
 • Salg og vurderinger
 • Hjemmesiden
 • Radiatorer + løbende toiletter
 • Ugentlig tjek af bestyrelsens mail.
 • Husordensproblemer

Kasser

Andreas

Ansvarsområder

 • Generalforsamling – bestille lokaler
 • Vinduer – glarmester
 • Radiatorer + løbende toiletter
 • Husordensproblemer
 • arbejdsweekend

Suppleant

Jesper 

Ansvarsområde

 • Opgangene (reklamer) 
 • Arbejdsweekendsudvalget

Suppleant

Freya

Ansvarsområde